فایل زیر راهنمای نگارش مقالات همایش ملی مراقبت و درمان می باشد که همکاران و پژوهشگران گرامی باید مقالات خود را براساس فرمت پیوستی تنظیم نمایند. این فایل به عنوان راهنمای مناسب برای نگارش و تسریع در روند چاپ مقالات شما در مجلات داخلی می باشد. همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص همایش مراقبت و درمان به زودی بر روی سایت همایش قرار خواهد کرفت

 

راهنمای نگارش مقالات برای همایش ملی مراقبت ودرمان